Concrete flooring supplymaterials • machinery • tools
+46-31-298810

Lindolit® S

Lindolit® S

Lindolit® S är en ren, lösningsbaserad, modifierat akrylisk, spärrande, förseglande och härdande lösning för nylagda betonggolv.

 

Lindolit® S är en enkomponentlösning som är färdig att användas och som är resistent mot de flesta alkali-, syra- och saltlösningar med måttliga vattenhalter. Den resulterar i ett golv som är enkelt att underhålla och som tål slitage från fotgängare och fordonstrafik. Dessutom är Lindolit® S en lösning som kan kombineras med de flesta bindemedel för golvbeläggningar. Lindolit® S bildar ett kontinuerligt ytskikt som är enkelt att underhålla och som ger betongen ett skinande och glansigt utseende.

 

Användningsområden
Lindolit® S används som tätningslösning på exteriöra och interiöra horisontella och vertikala ytor för försegling, härdning och dammtätning av nylagda betong- och murningsytor. Lösningen kan till exempel användas i lagerlokaler, industrilokaler, garage, parkeringsdäck, kontor, butikslokaler, skolor, sjukhus och flygplatshangarer.

 

Sammansättning och färg
Lindolit® S är en patentskyddad formulering av akrylhartser som upplöses i en specialblandning av petroleumdestillat. Lindolit® S tillhandahålls endast i en ren formulering.

 

Testresultat
Efter 72 timmar är förlusten 468,8 g/m2 vilket är mindre än det maximala tillåtna 550 g/m2 enligt ASTM C-156. Under de första tre (3) dagarna uppfyller effektiviteten kraven på minst 75%.

 

Läggningsinstuktion
Lindolit® S behöver inte blandas samman. Det behöver inte heller tunnas ut eller spädas. Applicera Lindolit® S i en enhetlig, kontinuerlig film med hjälp av en högtrycksspruta, korthårig roller (mohair), applikator (lammull), pensel, gummiraka eller en mjuk borste. Fördela ut en komplett och jämn beläggning av Lindolit® S så att golvytan täcks helt och hållet på ett enhetligt sätt. 1 liter Lindolit® S bör räcka till 8-10 m2. Använd en applikator, roller eller gummiraka för att fånga upp eller avlägsna pölar eller överskottsmaterial. Önskas en klarare glans kan en andra beläggning appliceras. Om uppehållet mellan den första och andra beläggningen resulterar i att ytan blir smutsig, måste ytan rengöras grundligt innan den andra beläggningen läggs ut. Den andra beläggningen bör appliceras så snart den första beläggningen har torkat.

 

Torkning
Den belagda betongen är vanligtvis beträdbar inom 8-12 timmar. Inom 7-10 dagar är ythårdheten maximal.

 

Instruktioner för rengöring och efterarbete
Gör rent verktyg och redskap med Aromatic 100 eller xylen direkt efter användning. Avlägsna droppar och spill med en lösning medan dessa fortfarande befinner sig i vått tillstånd. Om detta inte görs omedelbart kan förseglingen lämna efter sig rester på målade ytor, glas eller trä. Lämna det avslutade arbetet och arbetsområdet i ett rent och välstädat skick, utan några spår av spillning på intilliggande områden.

 

Förpackning, förvaring och hållbarhet
Plåtfat innehållande 210 liter. Treår vid korrekt lagring, 10-25°C.

 

Varning
Lindolit® S rekommenderas ej för tätning av håligheter eller sprickor. Det är inte heller lämpligt att användas i samband med hydrostatiskt tryck. Applicera inte Lindolit® S på utomhusytor om regn förväntas falla inom 12 timmar efter appliceringen. Applicera inte heller Lindolit® S i direkt solljus om omgivningstemperaturen är högre än 30°C. Gör gärna en provapplicering för att utvärdera utseende och prestanda. Applicera inte Lindolit® S på isiga eller tjälfrusna ytor. Lindolit® S rekommenderas ej för asfaltytor. Vissa bindemedel är ej förbindningsbara till Lindolit® S. För att kontrollera vidhäftning rekommenderas provapplicering av avsedd yta.

 

Miljöföreskrifter och säkerhetsåtgärder
Lindolit® S innehåller petroleumdestillat och är lättantändligt. Förhindra att vätskan kommer i kontakt med värme, gnistor och öppen eld. Håll behållarna stängda tills materialet ska användas. Sörj för god ventilation. För att förhindra uppbyggnad av ångor och eventuella explosioner ska samtliga dörrar och fönster hållas öppna och tvärdrag anordnas. Rök ej. Lösningsångor kan orsaka irritation i andningsvägarna. Vid andningsproblem ska den drabbade individen genast tas ut i friska luften. Kontakt med Lindolit® S kan orsaka hud- eller ögonirritation. Användning av andningsapparat, skyddsglasögon och ogenomträngliga handskar rekommenderas. Tvätta händerna noga med tvål och vatten efter hantering samt innan du ska äta eller röka. Vid eventuell förtäring av Lindolit® S ska kräkning ej framkallas, utan läkare omedelbart kontaktas. Vid stänk i ögonen ska ögonen genast sköljas med vatten i 15 minuter och läkare omedelbart kontaktas. Gnugga ej ögonen. Skydda buskar, växter och gräs då Lindolit® S används. Skydda asfalts-, gummi- och plastytor från droppar och spill. Läs igenom materialspecifikationer och säkerhetsinstruktioner innan användning sker. Förhindra att Lindolit® S kommer i kontakt med barn och djur.

 

Materialegenskaper @ 24°C  
Densitet (vikt/liter) 0,850
Viskositet, cps 300
Flash Point 43°C
Tukon hardness >10

 

ASTM C1315 test results  
Coverage rate, m2/litre 8-10
Fasta delar, % >25
Torkningstid, timmar 1-3
UV-exponering Uppfyller klass B- och C-krav 
Vattenförlust, kg/m2 < 0.35
Acid/Alkali resistance Uppfyller krav 

 

Denna specifikation beskriver de föreskrifter och åtgärder som ska följas och vidtas i samband med härdning av nylagda betongytor med användning av en akrylisk härdare och tätningslösning. Lindolit® S är en ren, transparent, färdigblandad akrylisk härdare och tätningslösning som är formulerad i en blandning av särskilda akryliska sampolymerer.
En korrekt härdad betongyta kommer att erhålla reducerade krympsprickor, damma mindre och få en ökad ythårdhet. Den kommer dessutom att kännetecknas av en ökad hållbarhet samt en ökad avnötningshållfasthet.

 

Med Lindolit® S som härdare och tätningslösning erhålls en korrekt hydratisering genom reducering av fuktförluster från betongen. Vid härdning av utomhusbetong är det extra viktigt att använda rätt sorts härdare och tätningslösning – detta beroende på variationer i temperatur, relativ fuktighet och vindförhållanden, vilka samtliga påverkar fukthalten i avdunstningen.
Innan Lindolit® S appliceras till hela ytan är det lämpligt att först testa ett litet område för att kontrollera att produkten resulterar i önskat fuktbehållande, genomträngningsförmåga samt utseende (glans).

 

Transport, lagring och hantering
Lindolit® S levereras i en för materialet godkänd originalförpackning. Förvara Lindolit® S i ett låst rum vid en temperatur mellan 10 och 25°C. Förhindra att barn och djur kommer i kontakt med materialet. 
Applicera inte Lindolit® S på isiga eller tjälfrusna ytor. Applicera inte Lindolit® S på utomhusytor om regn förväntas falla inom 12 timmar. Efter avslutat arbete bör redskap och ytor skyddas genom övertäckning. Maskera intilliggande ytor och stäng av avlopp. Om två beläggningar ska utföras får ytorna ej smutsas ned under tiden mellan beläggningarna. Skydda härdade ytor under torkningstiden från fotgängare och fordonstrafik, belastningsskador samt nedsmutsning.

 

Sörj för tillbörlig forcerad luftventilation! 
Förhindra att ämnet kommer i kontakt med ögon och hud. Andas ej in ämnet. Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka hudirritation eller allergiska reaktioner. Bär skyddsglasögon, NIOSH- och MSHA-godkänd andningsapparat, gummihandskar samt lämplig klädsel.

 

Upp